แพทย์หลังปริญญา

แผนงานฝึกอบรมตามมาตรฐานคุณวุฒิความรู้ความชำนาญในการประกอบอาชีพเวชกรรม (มคว.2) แพทย์ประจำบ้านสาขาศัลยศาสตร์ พ.ศ.2567


แผนงานฝึกอบรมตามมาตรฐานคุณวุฒิความรู้ความชำนาญในการประกอบอาชีพเวชกรรม (มคว.2) แพทย์ประจำบ้านสาขาศัลยศาสตร์ พ.ศ.2567