ศูนย์วิทยบริการ และห้องสมุด

New!!!!รายชื่อ E-book 2019


นิสิตแพทย์ แพทย์ประจำบ้าน และอาจารย์แพทย์ท่านใดมีความประสงค์ดาวน์โหลด E-book ไว้ใช้งาน สามารถติดต่อขอรับบริการได้ที่ห้องสมุด ชั้น 5 อาคารศูนย์มะเร็ง โดยมีรายชื่อ E-book ดังนี้

ดาวน์โหลดเอกสาร

ดาวน์โหลดเอกสาร : bg_ebook_4