ศูนย์วิจัย และสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางการแพทย์

ศูนย์วิจัย และสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางการแพทย์


บทคัดย่อผลงานวิจัย

งานวิจัย

การขอทำงานวิจัย

ติดต่อสอบถาม

รายชื่อผู้ขออนุญาตทำงานวิจัยปี 2560


รายชื่อผู้ขออนุญาตทำงานวิจัยนี้ เป็นรายชื่อที่ผ่านการรับรองจริยธรรมเรียบร้อยแล้ว

ชื่อ-นามสกุล

ชื่องานวิจัย

นพ.อภิณัฐ รอดวรรณะ

การให้สารน้ำทดแทนกับการเปลี่ยนแปลงของภาวะความเป็นกรดในเลือด

นพ.สิวุฒิ วงศ์ศิริ

การใช้ความเป็นกรด-ด่างในช่องคลอดในช่วงระยะ
ไตรมาสที่2ของการตั้งครรภ์เพื่อทำนายภาวะเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนดคุมคาม

พญ.ศิวพร ลาโสม

การศึกษาเปรียบเทียบอุบัติการณ์ของการเกิดเบาหวานระหว่างตั้งครรภ์และผลลัพธ์ของการตั้งครรภ์ในกลุ่มที่ใช้เกณฑ์การวินิจฉัย

นพ.เอกพงษ์ ตั้งวงศ์วาร

การศึกษาค่าเฉลี่ยระยะห่างระหว่างเส้นตั้งฉากกระดูกทรงเรือที่ข้อมือกับขอบกระดูกส่วนปลาย

นพ.ภาณุพงศ์ สุขป่าน

ปัจจัยเสี่ยงต่อการล้มเหลวในการรักษาแบบประคับประคองและผลการรักษาในผู้ป่วยที่มีการบาดเจ็บในทางเดินอาหารจากการกลืนสารกัดกร่อน

นพ.นันทพงศ์ เขมะพิพัฒน์

ผลของการลดน้ำหนักที่มีผลต่อค่าดัชนีวัดความแข็งของหลอดเลือดแดงในผู้ป่วยโรคอ้วนที่มารับการรักษาในรพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.

พญ.ชนิตา เกษประทุม

การศึกษาความชุกของการติดเชื้อ HPV และผลการตรวจเซลล์ปากมดลูกผิดปกติของหญิงขายบริการทางเพศใน กทม.

พญ.ปริฉัตร เนื่องเนาวนิตย์

การสำรวจความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมป้องกันการเสี่ยงต่อการติดเชื้อ Viral HPV และมะเร็งปากมดลูกของหญิงขายบริการทางเพศใน กทม.

ร.ต.หญิง นิภาพร คนเชี่ยว

ผลของโปรแกรมการส่งเสริมสรรถนะแห่งตนและการมีส่วนร่วมของสามีต่อพฤติกรรมการป้องกันการตั้งครรภ์ซ้ำในมารดาวัยรุ่น

น.ท.หญิง นภาเฉลิม เลือดทหาร

โปรแกรมการให้ความรู้ในการับประทานอาหารในสตรีตั้งครรภ์ที่มีภาวะเบาหวานขณะตั้งครรภ์และผลลัพธ์ของการตั้งครรภ์

นพ.ธีรวุฒิ พิชญาสาธิต

การศึกษาหาจุดมิติที่เท่ากันของเอ็นข้อศอกด้านใน

ร.อ.หญิง ชุติมา จันทร์สมคอย

ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยพื้นฐานบางประการความรุนแรงของอาการพฤติกรรมการดูแลตนเองแบบประคับประคองกับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุโรคมะเร็งระยะลุกลามที่ได้รับการรักษาด้วยยาเคมีบำบัด

นพ.พฤกษ์ หินหุ้มเพ็ชร

การเปรียบเทียบระดับแลคเตทในเลือดระหว่างการใช้สายรัดและการไม่ใช้สายรัด

นพ.ถาม์พร ทองพรรณ

ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับระยะเวลาการรับบริการในห้องฉุกเฉินเกิน8ชม.ของรพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.

นพ.พฤทธิ์ พิทักษ์การ

การหาตำแหน่งจุดมิติที่เท่ากันของเส้นเอ็นพยุงข้อศอกในบนกระดูกแขนส่วนต้น

พญ.ปัทมาภรณ์ พุทธาภิบาล

เปรียบเทียบอัตราการนอนโรงพยาบาลระหว่างการใช้เครื่องช่วยหายใจโดยใช้หน้ากากและการรักษาด้วยยาแบบมาตรฐานในผู้ป่วยโรคหอบหืดที่มีการหอบเฉียบพลัน ณ ห้องฉุกเฉิน รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.

น.อ.หญิง ศศวรรณ ชินรัตนพิสิทธิ์

การศึกษาความชุกและความรุนแรงของโรคหอบหืด โรคเยื่อบุจมูกและตาอักเสบจากภูมิแพ้ และโรคผิวหนังอักเสบจากภูมิแพ้ของประชากรเด็กใน กทม.และปริมณฑลในพ.ศ.2560

ร.ท.ปฐวี ณ บางช้าง

ประสิทธิภาพของระบบการให้คะแนนเพื่อทำนายโอกาสเสียชีวิตในหออภิบาลผู้ป่วยกุมารเวชกรรมระดับตติยภูมิ

ร.อ.วิศรุต การุณบุญญานันท์

การศึกษาประสิทธิภาพของ Pediatric early wounding score ในการการประเมินอาการและความรุนแรงของผู้ป่วยเด็กที่เข้ารับการรักษาที่ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.

ร.อ.หญิง ปวีณา ผาลิวงศ์

อุบัติการณ์ของความผิดปกติทางเซลล์วิทยาด้วยวิธีการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกใน รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.

นพ.ยุทธพงศ์ วจีสิงห์

การศึกษาทางชีวกลศาสตร์พื้นที่ของสกรูที่ยึดตรึงคอกระดูกต้นขาด้านในกระดูกต้นขา

ร.ต.หญิง ณฐพร เยี่ยมฉวี

บทบาทครอบครัวกับการทารุณกรรมทางเพศเด็ก

พญ.รชยา อังคพินิจ

การเปรียบเทียบปัจจัยที่มีผลต่อความเจ็บป่วยเนื่องจากความร้อนจากการออกกำลังกายในกลุ่มทหาร

ร.อ.หญิง ภารดี เหรียญทอง

ประสิทธิผลของการวางแผนจำหน่ายผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองแบบมีส่วนร่วม

ร.ท.หญิง ทิพย์เกษร วรรณภักตร์

การมีชีวิตอยู่ของผู้ป่วยวัยรุ่นโรคมะเร็งกลับมาเป็นซ้ำที่ได้รับการดูแลแบบประคับประคอง

พญ.พจนารถ ราษฎรดี

ผลของการเสริมแร่ธาตุสังกะสีต่อภูมิคุ้มกันภายหลังได้รับวัคซีนไวรัสตับอักเสบบีในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังที่ได้รับการฟอกเลือด

พญ.จิราภา ทองผิว

การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการบาดเจ็บรุนแรงในผู้ป่วยบาดเจ็บจากอุบัติเหตุจักรยานที่มารับการรักษาใน รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.

พญ.ชนกานต์ ภิริยะกากูล

ความสัมพันธ์ของการเกิด QTc interval Prolongation กับภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่2ที่เข้ารับการรักษา ณ ห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน

ร.ท.หญิง นงลักษณ์ แทนบุญ

ความสัมพันธ์และปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการนำเทคโนโลยีการพิสูจน์ตัวตนจากข้อมูลชีวมิติมาใช้ในการรักษาความปลอดภัยใน รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.

พญ.ภัทราภรณ์ ปิยภัณฑ์

 

เครือข่ายเฝ้าระวังและศึกษาระดับโมเลกุลของแบคทีเรียดื้อยาในโรงพยาบาลและชุมชนตัวอย่างในประเทศไทย

พญ.บูรณี เกิดศรี

การศึกษาเปรียบเทียบการกำจัดของเสียและค่าตัวชี้วัดระดับการอักเสบในเลือดระหว่างการทำออนไลน์ฮีโมไดอะฟิลเตรชั่นโดยการเติมสารน้ำทดแทนชนิดก่อนและหลังตัวกรอง

นพ.อิทธิชัย หังสพฤกษ์

อัตราการเกิดคะแนน Edac น้อยกว่า16 คะแนนในผู้ป่วยที่มาด้วยอาการเจ็บหรือแน่นหน้าอก ร่วมกับคลื่นไฟฟ้าหัวใจไม่มีรูปแบบการขาดเลือดและผลโทรโปนินทีที่0 และ 1 ชั่วโมงเป็นลบ

นพ.ปฐมภูมิ คูอนุพงศ์

การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพของชุดตรวจวินิจฉัยการติดเชื้อคลอสตริเดียมดิฟฟิซิลแบบให้ผลเร็วระหว่างวิธีรวบขั้นตอนและวิธีสองขั้นตอน

พญ.สุนทรา บุญชู

ความรู้และทักษะการใช้ระบบกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติในเครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าก่อนและหลังอบรมการช่วยชีวิตพื้นฐานในพยาบาลวิชาชีพของ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.

ร.อ.วรวิทย์ อึ๊งบำรุงพันธุ์

การศึกษาในสหสถาบันแบบสุ่มทดลองของวัสดุนำส่งยาปฏิชีวนะประเภทไฮดรอกซีแอปาไทด์เฉพาะที่สำหรับการรักษาการติดเชื้อของกระดูกและข้อในประเทศไทย

น.ต.หญิง วิยะดา เหลืองด่านสกุล

ประสิทธิผลของการให้โภชนบำบัดทางการแพทย์ในสตรีที่เป็นเบาหวานระหว่างตั้งครรภ์และผลลัพธ์ของการตั้งครรภ์

ร.อ.กอบพงศ์ พลับจ่าง

การสร้างระบบคะแนนตามอาการของผู้ป่วยเพื่อทำนายสาเหตุการเกิดท้องร่วงเฉียบพลันในผู้ป่วยเด็ก

ร.ท.หญิง ณัฐพร มั่งสุข

ประสิทธิผลของโปรแกรมส่งเสริมพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองเพื่อลดความรุนแรงอาการผลข้างเคียงจากการรับยาเคมีบำบัดในผู้ป่วยมะเร็ง

พญ.อภิสรา ทีฆอริยภาคย์

การใช้ค่าระดับน้ำตาลเฉลี่ยสะสมในเลือดในการช่วยคัดกรองเบาหวานขณะตั้งครรภ์ที่มีความเสี่ยงสูง

ร.อ.หญิง กนกพร ลีลาเทพินทร์

การสำรวจวิธีการร่อนระบายเมหะโดยนักกายภาพบำบัดของผู้ป่วยโรคมะเร็งปอดในประเทศไทย

นพ.อนันตชัย ใจสบาย

ความแม่นยำของการใช้คลื่นเสียงความถี่สูงทางช่องคลอดวัดความยาวของปากมดลูกเพื่อพยากรณ์ระยะเวลาการคลอดในหญิงตั้งครรภ์ที่อายุครรภ์ครบกำหนดที่มาด้วยอาการเจ็บครรภ์