เกี่ยวกับเรา

ทำเนียบผู้บริหาร


หัวหน้าหน่วยเลขานุการการแพทย์พล.อ.ต.วิบูลย์ ตระกูลฮุน
พ.ศ.2533 - พ.ศ.2537


หัวหน้าหน่วยแพทยศาสตร์ศึกษาพล.อ.ต.หญิงบุปผา สมานชาติ
พ.ศ.2537 - พ.ศ.2539


หัวหน้ากองแพทยศาสตร์ศึกษาพล.อ.ท.การุณ เก่งสกุล
พ.ศ.2539 - พ.ศ.2545น.อ.วันชัย ศิริเสรีวรรณ
พ.ศ.2545 - พ.ศ.2548น.อ.วัชระ พิภพมงคล
พ.ศ.2548 - พ.ศ.2553น.อ.หญิงปัญจฉัตร รัตนมงคล
พ.ศ.2553 - พ.ศ.2557น.อ.หญิงจุฑารัตน์ เมฆมัลลิกา
พ.ศ.2557 - 2562น.อ.หญิง ณัฐพรทิรา ผลากรกุล
พ.ศ.2562 - ปัจจุบัน