เกี่ยวกับเรา

บุคลากร


หัวหน้ากอง     
    น.อ.หญิง ณัฐพรทิรา ผลากรกุล 
อาจารย์แพทย์     
    น.อ.หญิง สธนา เสริมศรี 
    น.ท.หญิง นพนิต พัฒนชัยวิทย์
นายทหาร     
    น.ท.หญิง ปิยะฉัตร วิเศษศิริ 
    น.ต.หญิง กุลธิดา พุทธชน 
    ร.อ.สมชาย สุขสวัสดิ์ 
    ร.อ.มานิต แดงวิจิตร 
    ร.อ.หญิง นวลจันทร์ พรมวัฒน์
    ร.ต.สุรวุฒิ บัวพรม
    จ.อ.ศรายุทธ  จงจินากูล
    จ.อ.หญิง ธนาอร ขวัญทอง
    จ.ท.สันติภาพ จันทร์เรืองฤทธิ์ 

เจ้าหน้าที่ธุรการ     
    คุณดวงพร อ่อนใจ  

เจ้าหน้าที่การเงิน    
    คุณจิรรัชช์ บุปผาดาษ 

เจ้าหน้าที่หอพัก    
    คุณลักขณา เถื่อนขุนทอง

เจ้าหน้าที่แพทย์ก่อนปริญญา     
    คุณมะลิ แกมแก้ว 
    คุณพรรณงาม จันทร์กลิ่นหอม 
    คุณพัชราดา  บุญสินไทย 
    คุณสุมาดี สินณรงค์เลิศ 
    คุณติณห์ภัทร์ ปรารถนาวัฒนาสุข 
    คุณปรางทอง ปั้นป๊อก
    คุณกัญญารัตน์ แก้วเลื่อนมา

เจ้าหน้าที่แพทย์หลังปริญญา     
    คุณเพ็ญณัฐสุรางค์ มีชูสาร
    คุณณภัคชาสุรางค์ พลายระหาญ 

เจ้าหน้าที่ศูนย์วิทยบริการ     
    คุณกมล ศรีอ่อน 
    คุณสิทธิชัย คงยิ่ง 
    คุณวงเดือน คุ้มคอน 
    คุณชีราวุธ แดงวิจิตร 
    คุณกิตติพงษ์ สุวรรณกร 
    คุณสิริศักดิ์ สวนลำใย
    คุณตวงรัชต์ สุทธิพร 
    คุณรัชฏาภรณ์ ช้างเยาว์ 
    คุณกนกพล อ่อนสมจิตร์ 
    คุณศุภชัย สุดใจดี เจ้าหน้าที่ห้องสมุด     
    คุณอุบลรัตน์ จิตร์บุตร์ 

    คุณจิตรปาน ศรีจันทร์