เกี่ยวกับเรา

บุคลากร


หัวหน้ากอง     
    น.อ.หญิง ณัฐพรทิรา ผลากรกุล 
อาจารย์แพทย์     
    น.อ.หญิง สธนา เสริมศรี 
    น.ท.หญิง นพนิต พัฒนชัยวิทย์
    น.ท.หญิง ศิริลักษณ์ อัศวบำรุงกุล
นายทหาร     
    น.ท.หญิง ปิยะฉัตร วิเศษศิริ 
    น.ต.หญิง กุลธิดา พุทธชน 
    ร.อ.มานิต แดงวิจิตร 
    ร.อ.หญิง นวลจันทร์ พรมวัฒน์
    ร.ต.สุรวุฒิ บัวพรม
    จ.อ.ศรายุทธ  จงจินากูล
    จ.ท.สันติภาพ จันทร์เรืองฤทธิ์

เจ้าหน้าที่ธุรการ     
    คุณขนิษฐา สุวรรณสังโส  

เจ้าหน้าที่การเงิน    
    คุณจิรรัชช์ บุปผาดาษ 

เจ้าหน้าที่หอพัก    
    คุณลักขณา เถื่อนขุนทอง

เจ้าหน้าที่แพทย์ก่อนปริญญา     
    คุณมะลิ แกมแก้ว 
    คุณพรรณงาม จันทร์กลิ่นหอม 
    คุณพัชราดา  บุญสินไทย 
    คุณสุมาดี สินณรงค์เลิศ 
    คุณติณห์ภัทร์ ปรารถนาวัฒนาสุข 
    คุณกัญญารัตน์ แก้วเลื่อนมา 
    คุณศศิกาญจน์ น้อยขาว

เจ้าหน้าที่แพทย์หลังปริญญา     
    คุณเพ็ญณัฐสุรางค์ มีชูสาร
    คุณปาณิสร จันทร์ชู 

เจ้าหน้าที่ศูนย์วิทยบริการ     
    คุณกมล ศรีอ่อน 
    คุณสิทธิชัย คงยิ่ง 
    คุณวงเดือน คุ้มคอน 
    คุณชีราวุธ แดงวิจิตร 
    คุณสิริศักดิ์ สวนลำใย
    คุณตวงรัชต์ สุทธิพร 
    คุณรัชฏาภรณ์ ช้างเยาว์ 
    คุณกนกพล อ่อนสมจิตร์ 
    คุณศุภชัย สุดใจดี 
    คุณชัดเจน รอดเนตร 
    คุณดอน ทองใบ 

เจ้าหน้าที่ห้องสมุด     
    คุณอุบลรัตน์ จิตรบุตร์ 
    คุณจิตรปาน ศรีจันทร์ 
    คุณธัญวรรณ ยิ้มงาม