เกี่ยวกับเรา

วิสัยทัศน์และพันธกิจ


วิสัยทัศน์

หน่วยงานที่สนับสนุนการฝึกอบรมทางการแพทย์ ให้มีความรู้ ความสามารถ ก้าวทันต่อยุคโลกาภิวัตน์ ซึ่งมีคุณภาพระดับแนวหน้าในภายใน พ.ศ. 2563

 

พันธกิจ

  1. ผลิตแพทย์ที่มีความรู้คู่คุณธรรม สร้างประโยชน์ให้กับสังคม และประเทศอย่างยั่งยืน รวมทั้งมีความรู้ด้านเวชศาสตร์การบิน เพื่อสนับสนุนภารกิจของโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช และกองทัพอากาศ ในการเป็นกองทัพอากาศชั้นนำในอาเซียน

  2. สนับสนุนการบริการวิชาการที่มีคุณค่าต่อสังคมให้ก้าวทันสู่ยุคโลกาภิวัตน์ และตอบสนองต่อการเป็นโรงพยาบาลตติยภูมิระดับสูง

  3. สนับสนุนการสร้างงานวิจัยด้านการแพทย์ชั้นนำ สอดคล้องกับการเป็นสถาบันฝึกอบรมที่มีคุณภาพระดับแนวหน้า

  4. ปลูกฝังให้นิสิตแพทย์และแพทย์ประจำบ้านมีความรู้ และตระหนักถึงคุณค่าของวัฒนธรรมไทย

  5. สนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล ทั้งอาจารย์แพทย์และบุคลากรสายสนับสนุนอย่างมีระบบ ภายใต้หลักธรรมาภิบาล

  6. บริหารงบประมาณอย่างคุ้มค่า โปร่งใส และตรวจสอบได้