เกี่ยวกับเรา

คณะอนุกรรมการชุดต่างๆ


คณะอนุกรรมการหลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิต โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ

  ตำแหน่ง / หน้าที่
รอง ผอ.รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.(2) ประธานอนุกรรมการ
น.อ.หญิง ณัฐพรทิรา ผลากรกุล รองประธานอนุกรรมการ
ผอ.กวป.พอ. อนุกรรมการ
ผอ.กสก.รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. อนุกรรมการ
ผอ.กศก.รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. อนุกรรมการ
ผอ.กอย.รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. อนุกรรมการ
ผอ.กกม.รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. อนุกรรมการ
ผอ.กอป.รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. อนุกรรมการ
ผอ.กจษ.รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. อนุกรรมการ
ผอ.กสศ.รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. อนุกรรมการ
ผอ.กตน.รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. อนุกรรมการ
ผอ.กรส.รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. อนุกรรมการ
ผอ.กพก.รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. อนุกรรมการ
หก.กวห.รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. อนุกรรมการ
หก.กพศ.รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. อนุกรรมการ
หก.กวฟ.รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. อนุกรรมการ
ประธาน คณก.วิชาการและแพทยศาสตร์ศึกษา รพ.จันทรุเบกษา พอ. อนุกรรมการ
น.อ.จักรวุธ สีแพนบาล อนุกรรมการ
น.อ.หญิง เอลิสา นิยมไทย อนุกรรมการ
น.ท.มาโนช พลายงาม อนุกรรมการ
น.ท.หญิง รุ่งอรุณ ธรรมลิขิต อนุกรรมการ
น.ท.กฤษกมล สิทธิทูล อนุกรรมการ
น.ท.สุรินท์นาท เจริญจิตต์ อนุกรรมการ
น.ท.หญิง สธนา เสริมศรี อนุกรรมการ
น.ท.หญิง สุภา ศิริสวัสดิ์ อนุกรรมการ
น.ท.หญิง ปิยะวรรณ ปริยวาทีกุล อนุกรรมการ
น.ต.เมธี ศิริโสภณา อนุกรรมการ
น.ต.หญิง กฤตยา เรียงจันทร์ อนุกรรมการ
น.ต.หญิง ศุภัชญา เสนากัลป์ อนุกรรมการ
น.ต.จรัส ปิตวัฒนานนท์ อนุกรรมการ
น.ต.จักรกฤษ์ วรกุลพาณิชย์ อนุกรรมการ
ร.อ.วุฒิพันธุ์ นภาพงษ์ อนุกรรมการ
ร.อ.หญิง วาสิตา จิรสกุลเดช อนุกรรมการ
ร.อ.หญิง กุลธิดา พุทธชน อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ร.อ.หญิง ดวงฤทัย ภักดีวนิชสุโข อนุกรรมการ
ร.ท.หญิง เกษวดี งามศิริ อนุกรรมการ
นางมะลิ แกมแก้ว อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
นางพรรณงาน จันทร์กลิ่นหอม อนุกรรมการ
นายกสโมสรนิสิตแพทย์ อนุกรรมการ
หัวหน้านิสิตแพทย์ ชั้นปีที่ 6 อนุกรรมการ
หัวหน้านิสิตแพทย์ ชั้นปีที่ 5 อนุกรรมการ
หัวหน้านิสิตแพทย์ ชั้นปีที่ 4 อนุกรรมการ

คณะอนุกรรมการหลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิต มีหน้าที่

 1. ดำเนินการพัฒนาหลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิต ที่ใช้ในการเรียนการสอนนิสิตแพทย์ในโครงการผลิตแพทย์ร่วมระหว่างกองทัพอากาศ กับ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้ไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ตามมาตรฐานแพทยสภา
 2. จัดระบบการเรียนการสอนของทุกรายวิชาให้สอดคล้องกับมาตรฐานหลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิต
 3. ดำเนินการพัฒนาอาจารย์ผู้สอน
 4. ประเมินผลการเรียนการสอนทุกภาคการศึกษาเพื่อนำมาปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรฯ
 5. การพัฒนาข้อสอบ และการจัดทำคลังข้อสอบ
 6. พัฒนาเครื่องมือหรือวิธีการที่ใช้ในการประเมินผลการศึกษาให้กับอาจารย์แพทย์และนิสิตแพทย์

คณะอนุกรรมการกิจการนิสิต โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ

  ตำแหน่ง / หน้าที่
น.อ.หญิง จุฑารัตน์ เมฆมัลลิกา ที่ปรึกษา
น.อ.หญิง ณัฐพรทิรา ผลากรกุล ประธานอนุกรรมการ
น.ท.หญิง สธนา เสริมศรี อนุกรรมการ
น.ท.ไกรพล ทักษ์ประดิษฐ์ อนุกรรมการ
น.ต.วรัศช์ภรณ์ พลอยประสิทธิ์ อนุกรรมการ
น.ท.เมธี ศิริโสภณา อนุกรรมการ
น.ท.หญิง สุภา ศิริสวัสดิ์ อนุกรรมการ
น.ต.รัฐวัลลภ โสมะนันท์ อนุกรรมการ
น.ต.หญิง ปวีณา ผาลิวงศ์ อนุกรรมการ
น.ต.หญิง อลิสรา คุ้มวงศ์ อนุกรรมการ
น.ต.สมัชญ์ ตั้งชูสกุล อนุกรรมการ
ร.อ.วรากร จ่าแสนชื่น อนุกรรมการ
ร.อ.หญิง ดวงฤทัย ภักดีวนิชสุโข อนุกรรมการ
ร.อ.หญิง นิจชา รุทธพิชันรักษ์ อนุกรรมการ
ร.อ.หญิง นวลจันทร์ พรมวัฒน์ อนุกรรมการและเลขานุการ
จ.ท.สันติภาพ จันทร์เรืองฤทธิ์ อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
น.ส.สุมาดี สินณรงค์เลิศ อนุกรรมการ
นายกสโมสรนิสิตแพทย์ อนุกรรมการ
หัวหน้านิสิตแพทย์ ชั้นปีที่ 6 อนุกรรมการ
หัวหน้านิสิตแพทย์ ชั้นปีที่ 5 อนุกรรมการ
หัวหน้านิสิตแพทย์ ชั้นปีที่ 4 อนุกรรมการ

คณะอนุกรรมการกิจการนิสิต มีหน้าที่

 1. วางแผน ดำเนินการด้านการจัดกิจกรรมต่างๆของนิสิตแพทย์ เช่น การปฐมนิเทศนิสิตแพทย์ก่อนขึ้นปฏิบัติงานชั้นคลินิก พิธีไหว้ครู งานปัจฉิมนิเทศเมื่อนิสิตแพทย์สำเร็จการศึกษา กิจกรรมเสริมหลักสูตร กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ และสันทนาการต่างๆ รวมทั้งวิเคราะห์และประเมินผลหลังการจัดกิจกรรม
 2. ดูแลและให้การสนับสนุนสวัสดิการต่างๆ ของนิสิตแพทย์ ได้แก่ การดูแลด้านสุขภาพ ปัจจัยเกื้อหนุนและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ
 3. ให้คำปรึกษา แนะนำการจัดกิจกรรมที่นิสิตเป็นผู้ดำเนินการ ให้เป็นไปในทางที่ถูกที่ควร ไม่ขัดต่อกฎหมาย ตลอดจนช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกต่างๆ เพื่อส่งเสริมให้การจัดกิจกรรมนั้นบรรลุผลตามวัตถุประสงค์
 4. ประสานงานระหว่างหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกโรงพยาบาลเกี่ยวกับกิจการนิสิตแพทย์

คณะอนุกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ

  ตำแหน่ง / หน้าที่
น.อ.ณรงค์ อินทร์พลอย ที่ปรึกษา
น.อ.ณัฏฐวุฒิ เจียมไชยศรี ที่ปรึกษา
น.อ.หญิง กรรยิการ์ วรรณวิมลสุข ที่ปรึกษา
น.อ.หญิง เอลิสา นิยมไทย ที่ปรึกษา
น.อ.ชัยณรงค์ ธีราทร ที่ปรึกษา
น.อ.หญิง ณัฐพรทิรา ผลากรกุล ประธานอนุกรรมการ
น.อ.หญิง สัญสณีย์ พงษ์ภักดี อนุกรรมการ
น.ท.กฤษกมล สิทธิทูล อนุกรรมการ
น.ท.หญิง สธนา เสริมศรี อนุกรรมการ
น.ท.พัทธชัย แจ่มผล อนุกรรมการ
น.ท.สุรินท์นาท เจริญจิตต์ อนุกรรมการ
น.ท.หญิง ฐิติพร ฟางสะอาด อนุกรรมการ
น.ต.จักรกฤษ์ วรกุลพาณิชย์ อนุกรรมการ
น.ต.หญิง กนกพิศ โตวนำชัย อนุกรรมการ
น.ต.หญิง มานิตา มีพร้อม อนุกรรมการ
น.ต.ชาญชัย สุวรรณกิจ อนุกรรมการ
น.ต.หญิง เกษศิรินทร์ พุฒิโชติ อนุกรรมการ
ร.อ.ณัฐพล เลิศการค้าสุข อนุกรรมการ
ร.อ.อรรถสิทธิ์ ดุลอำนวย อนุกรรมการ
ร.อ.ชัยฤทธิ์ โลหะกิจเสถียร อนุกรรมการ
ร.อ.เกรียงไกร เวียงนาค อนุกรรมการ
ร.อ.หญิง ญาดา เลิศเพ็ญเมธา อนุกรรมการ
ร.อ.หญิง กุลธิดา พุทธชน อนุกรรมการและเลขานุการ
ร.อ.หญิง ณัฐษวรรณ จันทร์ตรีกิติกุล อนุกรรมการ
น.ส.พัชรดา บุญสินไทย อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

คณะอนุกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา มีหน้าที่

 1. วางแผนงานและระบบการทำงานที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพการศึกษาทั้งในระดับก่อนและหลังปริญญา ดังนี้
  • 1.1 วางระบบการดำเนินงานในการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ใช้ในการประกันคุณภาพการศึกษา
  • 1.2 บริหารจัดการ ติดตาม ตลอดจนกำกับดูแลให้การดำเนินการต่างๆ ในกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษาเป็นไปตามแผน และมีประสิทธิภาพ
  • 1.3 เก็บรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล ประเมินผลที่ได้จากหน่วยต่างๆ นำมาสรุป และนำเสนอแก่ คณก.แพทยศาสตร์ศึกษา เพื่อประกอบการวางแผนและพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อไป
 2. จัดการประเมินคุณภาพการศึกษาประจำปี ทั้งการประเมินตนเองของหน่วยต่างๆ และการประเมินจากภายนอก ตามแต่มาตรฐานของหลักสูตรที่เกี่ยวข้องโดย
  • 2.1 จัดการอบรมให้ความรู้แก่ผู้ตรวจประเมินภายในและผู้รับการตรวจประเมิน
  • 2.2 วางแผน กำหนดการต่างๆ ในการเยี่ยมสำรวจประจำปีเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา
  • 2.3 ให้ข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็น ในการปรับปรุงและพัฒนา คุณภาพการเรียนการสอน
  • 2.4 ตรวจสอบและประเมินระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของหน่วยเกี่ยวข้อง
  • 2.5 จัดส่งรายงานการประกันคุณภาพการศึกษาและเอกสารต่างๆ ให้หน่วยที่เกี่ยวข้องเพื่อรับผลการประเมิน
 3. ประสานงานกับคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก ในการดำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพการศึกษา
 4. จัดการฝึกอบรมอาจารย์แพทย์ให้มีความรู้ความสามารถในด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
 5. รับผิดชอบงานด้านการบริหารความเสี่ยงทางการศึกษาของโรงพยาบาล

คณะอนุกรรมการแพทย์หลังปริญญา โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ

  ตำแหน่ง / หน้าที่
น.อ.พิทักษ์ อ่อนศิริ ที่ปรึกษา
น.อ.ทวีวงศ์ หาญดำรงค์ ที่ปรึกษา
น.อ.หญิง นวภรณ์ ออรุ่งโรจน์ ที่ปรึกษา
น.อ.หญิง จุฑารัตน์ เมฆมัลลิกา ที่ปรึกษา
น.อ.หญิง อรพิชญ์ ขยันกิจ ที่ปรึกษา
น.อ.หญิง สัญสณีย์ พงษ์ภักดี ที่ปรึกษา
น.อ.หญิง กานต์สุดา พิเชฐสินธุ์ ที่ปรึกษา
น.อ.หญิง ณัฐพรทิรา ผลากรกุล อนุกรรมการ
น.ท.หญิง สธนา เสริมศรี ประธานอนุกรรมการ
น.ท.กฤษกมล สิทธิทูล อนุกรรมการ
น.ท.วรัศช์ภรณ์ พลอยประสิทธิ์ อนุกรรมการ
น.ท.หญิง วรรณรวี ไทยตระกูล อนุกรรมการ
น.ท.หญิง ปิยะฉัตร วิเศษศิริ อนุกรรมการและเลขานุการ
น.ท.ธีรศักดิ์ จิรวงศ์บุญรอด อนุกรรมการ
น.ท.หญิง นพนิต พัฒนาชัยวิทย์ อนุกรรมการ
น.ต.หญิง นาฏยา เกื้อกูลรัฐ อนุกรรมการ
น.ต.หญิง ศิริพร ผ่องจิตสิริ อนุกรรมการ
น.ต.หญิง วิยะดา เหลืองด่านสกุล อนุกรรมการ
น.ต.หญิง ปาริชาติ เทียบรัตน์ อนุกรรมการ
น.ต.ปวินท์ รัตนสัมฤทธิ์ อนุกรรมการ
น.ต.หญิง อรฉัตร ศรีเจริญ อนุกรรมการ
น.ต.หญิง เกษศิรินทร์ พุฒิโชติ อนุกรรมการ
ร.อ.อรรถสิทธิ์ ดุลอำนวย อนุกรรมการ
ร.อ.หญิง นิจชา รุทธพิชัยรักษ์ อนุกรรมการ
ร.อ.หญิง บุญยวีร์ อรุณพิพัฒนาชัย อนุกรรมการ
ร.อ.หญิง สุมนมาลย์ วิจิตรรุ่งเรือง อนุกรรมการ
ร.อ.หญิง ชนันภรณ์ ลีกำเนิดไทย อนุกรรมการ
ร.ท.หญิง พนิดา เรืองฤทธิ์ อนุกรรมการ
ร.ท.หญิง หนึ่งกานต์ ทองสิน อนุกรรมการ
น.ส.เพ็ญณัฐสุรางค์ มีชูสาร อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
นางณภัคชาสุรางค์ พลายระหาญ อนุกรรมการ
ประธานแพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่ 3 อนุกรรมการ
ประธานแพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่ 2 อนุกรรมการ
ประธานแพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่ 1 อนุกรรมการ

คณะอนุกรรมการแพทย์หลังปริญญา มีหน้าที่

 1. ดำเนินการประสานกับแพทยสภา และกองต่างๆ ในการคัดเลือกแพทย์ประจำบ้าน และแพทย์ต่อยอดทุกสาขา
 2. จัดให้มีการปฐมนิเทศแพทย์ประจำบ้านก่อนเข้ารับการฝึกอบรม
 3. ดำเนินการจัดทำเรื่องจ้างแพทย์ประจำบ้าน และแพทย์ต่อยอด ทุนอิสระ ที่รับการฝึกอบรม
 4. ดำเนินการต่างๆ เกี่ยวกับการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน(Besic Sciences) 
 5. รวบรวมการประเมินผลการปฏิบัติงานของแพทย์ประจำบ้านจากกองต่างๆ และเก็บข้อมูลมาพิจารณาในการประชุมทุก 3 เดือน
 6. ดูแลและให้การสนับสนุนในด้านสวัสดิการและกิจกรรมของแพทย์ประจำบ้าน
 7. จัดกิจกรรมเพื่อสร้างความสามัคคีระหว่างอาจารย์แพทย์ แพทย์ประจำบ้านทุกประเภท และนิสิตแพทย์
 8. ดำเนินการจัดพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่แพทย์ประจำบ้าน เมื่อครบวาระฝึกอบรมประปี
 9. ประสานงานกับกองต่างๆ ที่แพทย์ประจำบ้านสังกัด เพื่อร่วมหาแนวทางแก้ไขในกรณีที่แพทย์ประจำบ้านกระทำผิด และ/หรือ ปฏิบัติตนไม่เหมาะสมในระหว่างการฝึกอบรม
 10. จัดกิจกรรมเพื่อให้แพทย์ที่ต้องการศึกษาต่อเป็นแพทย์ประจำบ้านทุกประเภทใน รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. มีโอกาสได้ทราบข้อมูลและศึกษาดูงานประกอบการตัดสินใจ

คณะอนุกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษา โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ

  ตำแหน่ง / หน้าที่
น.อ.หญิง จุฑารัตน์ เมฆมัลลิกา ที่ปรึกษา
น.อ.สยม บุนนาค ประธานอนุกรรมการ
น.อ.ชัยณรงค์ ธีราทร อนุกรรมการ
น.อ.หญิง ณัฐพรทิรา ผลากรกุล อนุกรรมการ
น.ท.หญิง ปิยะฉัตร วิเศษศิริ อนุกรรมการและเลขานุการ
น.ท.วรัศช์ภรณ์ พลอยประสิทธิ์ อนุกรรมการ
น.ต.ณัฐพล ปัทมินทร์ อนุกรรมการ
น.ต.หญิง วรุณฉัตร อิสรยภัทร์ อนุกรรมการ
ร.อ.หญิง จักจิตกอร์ สัจจเดว์ อนุกรรมการ
ร.อ.วรัมพร ยั่งยืน อนุกรรมการ
น.ส.จิรรัชช์ บุปผาดาษ อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

คณะอนุกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษา มีหน้าที่

 1. กำหนดแนวทางตรวจแฟ้มสะสมงาน ให้สอดคล้องกับคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 2. ให้คำปรึกษาแนะนำแก่อาจารย์ที่ปรึกษา นิสิตแพทย์ ในเรื่องการตรวจแฟ้มสะสมงาน
 3. จัดประชุมชี้แจงแนวทางการตรวจแฟ้มสะสมงานให้แก่คณะกรรมการ อาจารย์ที่ปรึกษา และนิสิตแพทย์ (ใหม่)
 4. ตรวจความสมบูรณ์ของแฟ้มสะสมงานของนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 5 ปีละ 1 ครั้ง ก่อนส่งแฟ้มฯ ให้คณะกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษาของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยตรวจต่อไป
 5. ให้คำแนะนำด้านการวางตัว การปฏิบัติตนตามหลักศีลธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมอันดีของสังคมในทุกโอกาส รวมทั้งตักเตือนนิสิตแพทย์ในด้านมารยาทและการแต่งกายของนิสิตให้ถูกต้องตามระเบียบของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คณะอนุกรรมการหอพักแพทย์ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ

  ตำแหน่ง / หน้าที่
รอง ผอ.รพ.ภูมิพลอดุลยเดช(2) ที่ปรึกษา
น.บริหารงาน กอก.รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. ที่ปรึกษา
หก.กพศ.รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. ที่ปรึกษา
น.ท.สุรินท์นาท เจริญจิตต์ ประธานอนุกรรมการ
น.ท.หญิง สธนา เสริมศรี อนุกรรมการ
น.ต.กัมพล พิชิตชัยปกรณ์ อนุกรรมการ
ร.อ.สมชาย สุขสวัสดิ์ อนุกรรมการ
ร.อ.หญิง ดวงใจ ผดุงเกียรติสกุล อนุกรรมการ
ร.อ.หญิง นวลจันทร์ พรมวัฒน์ อนุกรรมการ
หน.รปภ.รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. อนุกรรกมาร
นธน.รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. อนุกรรมการ
นพ.คริส ฟูจิตนิรันดร์ อนุกรรการ
หัวหน้าแพทย์ประจำบ้าน ชั้นปีที่ 3 อนุกรรมการ
หัวหน้าแพทย์ประจำบ้าน ชั้นปีที่ 2 อนุกรรมการ
หัวหน้าแพทย์ประจำบ้าน ชั้นปีที่ 1 อนุกรรมการ
นางพรรณงาน จันทร์กลิ่นหอม อนุกรรมการ
น.ส.เพ็ญณัฐสุรางค์ มีชูสาร อนุกรรมการ
นางลักขณา เถื่อนขุนทอง อนุกรรมการ
หัวหน้านิสิตแพทย์ ชั้นปีที่ 6 อนุกรรมการ
หัวหน้านิสิตแพทย์ ชั้นปีที่ 5 อนุกรรมการ
หัวหน้านิสิตแพทย์ ชั้นปีที่ 4 อนุกรรมการ

คณะอนุกรรมการหอพักแพทย์ มีหน้าที่

 1. อำนวยความสะดวกให้ผู้ขอเข้าพักและออกจากการพักอาศัยในหอพักแพทย์
 2. กำกับ ดูแล แนะนำ และตักเตือนผู้พักอาศัยในหอพักให้ประพฤติปฏิบัติตนได้ถูกต้องตามกฎหมายแบบธรรมเนียมของทหาร ศีลธรรม และประเพณีอันดีงามของประชาชน เพื่อให้การพักอาศัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
 3. ดำเนินการด้านทะเบียนผู้พักอาศัยในหอพักแพทย์
 4. ดำเนินการแจ้งซ่อมบำรุง ประสานงานและติดตามผลการซ่อมบำรุง รวมทั้งการเบิก – จ่ายพัสดุประจำหอพักแพทย์
 5. ประสานงานด้านนิรภัยของหอพักแพทย์ดำเนินการให้มีการฝึกซ้อมด้านความปลอดภัยของผู้อยู่อาศัยในหอพักแพทย์
 6. ควบคุมกำกับดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อย ตลอดจนความสะอาดของหอพักแพทย์

คณะอนุกรรมการศูนย์วิทยบริการ ห้องสมุด และสารสนเทศทางการศึกษา โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ

  ตำแหน่ง / หน้าที่
น.อ.จงรักษ์ พรหมใจรักษ์ ที่ปรึกษา
ประธาน คณก.จัดประชุมวิชาการและฝึกอบรม ที่ปรึกษา
น.อ.พิศณุ ผลากรกุล ประธานอนุกรรมการ
น.อ.หญิง ณัฐพรทิรา ผลากรกุล อนุกรรมการ
น.ท.หญิง สธนา เสริมศรี อนุกรรมการ
น.ท.เสรษฐสิริ พันธุ์ธนากุล อนุกรรมการ
น.ท.อนันต์ เชื้อสุวรรณ อนุกรรมการ
น.ท.หญิง ปิยะฉัตร วิเศษศิริ อนุกรรมการและเลขานุการ
ร.อ.อรรถสิทธิ์ ดุลอำนวย อนุกรรมการ
ร.อ.มานิต แดงวิจิตร อนุกรรมการ
จ.ท.สันติภาพ จันทร์เรืองฤทธิ์ อนุกรรมการ
ร.ต.หญิง กรุณาภา แก้วมณี อนุกรรมการ
น.ส.วงเดือน คุ้มคอน อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
น.ส.ตวงรัชต์ สุทธิพร อนุกรรมการ
นายชีราวุธ แดงวิจิตร อนุกรรมการ
น.ส.พีรญา ทองโสภณ อนุกรรมการ

คณะอนุกรรมการศูนย์วิทยบริการ ห้องสมุด และสารสนเทศทางการศึกษา มีหน้าที่

 1. ดำเนินการในเรื่องสื่อการเรียนการสอน การประชุม การฝึกอบรมทางการแพทย์ ของหน่วยต่างๆในโรงพยาบาล
 2. ถ่ายภาพนิ่งและวิดิทัศน์ทางการแพทย์ และกิจกรรมต่างๆของโรงพยาบาล
 3. บริการสถานที่สำหรับการเรียน การสอน การฝึกอบรม การประชุมของแพทย์ บุคลากรทางการแพทย์ การประชุมของโรงพยาบาล และหน่วยข้างเคียงที่ขอรับการสนับสนุน
 4. อำนวยความสะดวกการเรียนการสอน การฝึกอบรม การประชุมของแพทย์ บุคลากรทางการแพทย์ ด้านโสตทัศนูปกรณ์
 5. ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ กิจกรรมต่างๆของโรงพยาบาล
 6. เตรียมทรัพยากรสารสนเทศสนับสนุน การรักษาพยาบาล การเรียน การสอน การฝึกอบรม การประชุมแพทย์ นิสิตแพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาล
 7. จัดทำรวบรวมข้อมูลเพื่อเป็นแหล่งค้นคว้าวิจัยประกอบการรักษาพยาบาล การเรียน การสอนของแพทย์ นิสิตแพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์
 8. แนะนำ และช่วยเหลือแพทย์ นิสิตแพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ในการสืบค้นข้อมูลสารสนเทศ จากหนังสือ สิ่งพิมพ์ และโสตทัศนวัสดุอื่นๆ ทั้งในและนอกห้องสมุด โรงพยาบาล
 9. ส่งเสริมและพัฒนาทางวิชาการให้แก่แพทย์ นิสิตแพทย์ ตลอดจนบุคลากรในโรงพยาบาล ได้ศึกษาหาความรู้ด้วยตัวเอง
 10. ศึกษาพัฒนาและจัดทำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้การบริการทรัพยากรสารสนเทศเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
 11. ให้บริการ สืบค้นข้อมูลสารสนเทศ ยืม-คืนหนังสือ สิ่งพิมพ์ และโสตทัศนวัสดุอื่นๆ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ Internet
 12. ดูแลและจัดทำบัญชีหุ่นจำลองประกอบการเรียนการสอน ตลอดจนตรวจเช็คยอดหุ่นจำลองทุก 3 เดือน