เกี่ยวกับเรา

คณะกรรมการแพทยศาสตร์ศึกษา รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.


  ตำแหน่ง / หน้าที่
พล.อ.ท.การุณ เก่งสกุล ที่ปรึกษา
พล.อ.ต.หญิง บุปผา สมานชาติ ที่ปรึกษา
พล.อ.ต.หญิง กฤตพร ตะวันแจ้ง ที่ปรึกษา
เสธ.พอ. ที่ปรึกษา
ผอ.สวบ.ทอ. ที่ปรึกษา
ผอ.รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.  ที่ปรึกษา
ผอ.รพ.จันทรุเบกษา พอ. ที่ปรึกษา
รอง ผอ.รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.(2) ประธานกรรมการ
น.บริหารงาน กอก.รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. กรรมการ
น.บริหารงาน รพ.จันทรุเบกษา พอ. กรรมการ
ประธานองค์กรแพทย์ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. กรรมการ
ผอ.กวป.พอ. กรรมการ
ผอ.กสก.รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. กรรมการ
ผอ.กศก.รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. กรรมการ
ผอ.กอย.รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. กรรมการ
ผอ.กกม.รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. กรรมการ
ผอ.กอป.รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. กรรมการ
ผอ.กจษ.รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. กรรมการ
ผอ.กสศ.รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. กรรมการ
ผอ.กตน.รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. กรรมการ
ผอ.กรส.รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. กรรมการ
ผอ.กพก.รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. กรรมการ
หก.กพศ.รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. กรรมการ และเลขานุการ
หก.กวห.รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. กรรมการ
หก.กวฟ.รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. กรรมการ
ประธาน คณก.วิชาการและแพทยศาสตร์ศึกษา รพ.จันทรุเบกษา พอ. กรรมการ
ประธาน คณก.ศูนย์วิทยบริการ ห้องสมุดและสารสนเทศทางการศึกษา รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. กรรมการ
ประธาน คณก.ศูนย์วิจัยและพัฒนาสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางการแพทย์ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. กรรมการ
ประธาน คณก.จัดประชุมวิชาการและฝึกอบรมรพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. กรรมการ
ประธาน คณอก.ประกันคุณภาพการศึกษารพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. กรรมการ
ประธาน คณอก.หลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิต รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. กรรมการ
ประธาน คณอก.หอพักแพทย์ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. กรรมการ
ประธาน คณอก.การศึกษาแพทย์หลังปริญญารพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. กรรมการ
ประธาน คณอก.อาจารย์ที่ปรึกษา รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. กรรมการ
ประธาน คณอก.กิจการนิสิต รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. กรรมการ
น.งบประมาณ กอก.รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. กรรมการ
น.ท.หญิง สธนา เสริมศรี กรรมการ
น.ท.หญิง สุภา ศิริสวัสดิ์ กรรมการ
น.ท.หญิง ปิยะฉัตร วิเศษศิริ กรรมการ
ร.อ.หญิง กุลธิดา พุทธชน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ร.อ.สมชาย สุขสวัสดิ์ กรรมการ
จ.ท.หญิง ธนาอร ขวัญทอง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ