ประชุมวิชาการ

ภาพบรรยากาศการประชุมวิชาการรายเดือน Interdepartment EP.2: My heart can't go on


ภาพบรรยากาศการประชุมวิชาการรายเดือน Interdepartment EP.2: My heart can't go on โดย น.ต.หญิง วิยะดา เหลืองด่านสกุล, น.ต.หญิง เกษศิรินทร์ พุฒิโชติ, ร.อ.หญิง ณีรานุช จอกแก้ว, ร.อ.หญิง มนสวี อินทรพินทุวัฒน์, ร.อ.คมกริช รัตนจักรี, ร.อ.หญิง ธนนจิต วงศ์สีนิล, พญ.นันท์วดี พรหมบังเกิด และนพ.คริส ฟูจิตนิรันดร์ เมื่อวันที่ 23 ม.ค.63 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 อาคารคุ้มเกศ  

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่FB:รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.